About Me

aboutpage Dekmusic.com : ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดและความมุ่งมั่นที่อยากจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสังคม มีเนื้อหาที่ถูกต้อง และรักษาไว้ซึ่งความเป็นมาของดนตรีไทย..

Dekmusic.com : เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับสังคม ในขอบเขตเนื้อหาของเว็บไซต์จะมีข้อมูลดนตรีไทย ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี ชนิดของเครื่องดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย การเปลี่ยนแปลงของดนตรีไทย และอื่นๆ ซึ่งทางเว็บไซต์นำข้อมูลต่างๆมาจากรายวิชา ทฤษฎีดุริยางค์ไทย อาจารย์ผู้สอน ดร.เขม สุขไกร หวังว่าข้อมูลที่ท่านได้บนเว็บไซต์ คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย หากข้อมูลผิดพลาดประการใดทางเว็บไซต์ยินดีแก้ไข

Dekmusic : เนื้อหาในเว็บไซต์

  1. ประวัติดนตรีไทย
  2. ประเภทดนตรีไทย
  3. ส่วนประกอบเครื่องดนตรี
  4. หน้าที่และการนำไปใช้ของเครื่องดนตรี
  5. การเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย

ทางเว็บไซต์ยินดีน้อมรับหากเนื้อหาบนเว็บไซต์ผิดพลาดไปจากความเป็นจริง และทางเว็บไซต์ยินดีแก้ไข และท่านสามารถติดต่อเรามาได้ที่ช่องทางติดต่อ ทางเราจะรีบแก้ไขให้เร็วที่สุด… ขอบคุณคับ